Image Anul 2023

Nr.crt

 

Data

 

Numele proiectului

1

25.01.2023

Proiect de Hotãrâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tãtãrãni şi serviciilor publice din subordine

2

25.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023 la nivelul comunei Tătărăni, judetul Vaslui

3

25.01.2023

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE PENTRU UTILAJELE DIN DOTAREA COMUNEI TĂTĂRĂNI, JUDETUL VASLUI

4

25.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de lucrǎri ce vor fi executate în anul 2023 de cǎtre beneficiarii ajutorului social

5

25.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi al bugetului de venituri şi cheltuieli finanţat integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.12.2022

6

25.01.2023

PROIECT DE HOTARARE privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat din venituri proprii pe anul 2023

7

25.01.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tǎtǎrǎni, judeţul Vaslui pe anul 2023.

8

25.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui

9

32.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui protocol de colaborare între UAT comuna Tătărăni și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

10

09.02.2023

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului BUNESCU TIBERIU si vacantarea locului de consilier local detinut de acesta

11

09.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investitii: „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI”, aprobat spre finantare prin Programul National de investitii „Anghel Saligny”

12

20.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Tătărăni în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului.

13

22.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea scutirii de la plata a majorărilor de întârziere calculate ca urmare a neplăţii la termen a obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către contribuabilii - persoane fizice din Comuna Tătărăni , cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice (persoane fizice autorizate - asociaţii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obţin venituri din activităţi economice)

14

20.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tãtãrãni şi serviciilor publice din subordine

15

20.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de perfecţionare profesionalã a demnitarilor, funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tătărăni, Judeţul Vaslui

16

20.03.2023

Proiectul de hotãrâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent anului 2023

17

20.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Comisiei pentru învãtãmânt, sãnãtate, culturã, protecţie socialã, activitãţi sportive şi de agrement

18

20.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătărăni şi pentru personalul din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui

19

28.03.2023

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cumpãrãrii unui imobil de interes local şi de utilitate publicã

20

11.04.2023

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice al aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărăni si al serviciilor publice din subordinea consiliului local

21

11.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind reactualizarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tătărăni

22

21.04.2023

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin indexarea cu rata inflației în procent de 13,8 %

23

21.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, ETAPA I, PE ANUL 2023

24

28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor personalului din cadrul Primăriei comunei Tătărăni, județul Vaslui, cu aplicare la nivelul comunei Tătărăni, județul Vaslui începând cu data de 28.04.2023

25

28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PROCEDURII de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante, conform O.G. nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

26

28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui

27

16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării unui imobil de interes local şi de utilitate publicã şi aprobarea Raportului de evaluare şi a Procesului verbal al Comisiei de negociere

28

16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sustinerii Parteneriatului LEADER Movila lui Burcel Vaslui Nord prin includerea teritoriului comunei Tătărăni , judetul Vaslui in parteneriat

29

24.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de premii în bani elevilor de la Scoala Gimnaziala nr.1 Tătărăni, absolvenţi ai clasei a VIII-a, pentru recunoaşterea meritelor deosebite la admiterea în învăţămȃntul liceal, anul 2023, elevilor de liceu care au obţinut rezultate deosebite la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, studenţilor, masteranzilor si doctoranzilor care frecventează cursuri universitare sau postuniversitare de zi, cu domiciliul în Comuna Tãtãrãni, judeţul Vaslui, care au obţinut rezultate deosebite în anul 2023.

30

07.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului “ CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII EXPUSI RISCULUI DE A FI SEPARATI DE FAMILIE IN SAT BALTATI, COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI” și a cheltuielilor legate de acesta

31

07.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE şi a INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul“ CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII EXPUSI RISCULUI DE A FI SEPARATI DE FAMILIE IN SAT BALTATI, COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI”

32

19.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, ETAPA II, PE ANUL 2023

33

19.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tãtãrãni şi serviciilor publice din subordine

34

19.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Comunei TĂTĂRĂNI, Județul Vaslui

35

19.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru modificarea HCL Nr.23 din 29.04.2022 privind modificarea începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin indexarea cu rata inflației în procent de 5,1 %

36

26.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI”

37

06.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, ETAPA III, PE ANUL 2023.

38

06.07.2023

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 170.590 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

39

27.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2023

40

27.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sancționarea d-lui Băhnăreanu Mihai consilier local în cadrul Consiliului Local Tătărăni

41

27.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui

42

17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, ETAPA IV, PE ANUL 2023

43

17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României în perioada 2023 - 2029

44

17.08.2023

PROIECT DE HOTARÂRE privind modificarea si actualizarea HCL nr. 35 din 26.06.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI”

45

23.08.2023

Proiect de hotarare privind declararea de utilitate publica a obiectivului de investitie: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Tatarani, judetul Vaslui”, si aprobarea solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului in suprafata de 2419.20 m.p. teren categorie de folosinta „pasune”.

46

22.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tătărăni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tătărăni, judeţul Vaslui

47

28.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul U.A.T. Comuna Tătărăni.

48

10.10.2023

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Implementarea unui sistem de supraveghere video stradală în Comuna Tătărani, judetul Vaslui” finanţata prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei,

49

10.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmebrãrii unei suprafeţe de teren, aflată în proprietatea publică a comunei Tătărăni şi împuternicirea primarului comunei Tătărăni, judeţul Vaslui, în vederea semnării actului notarial de dezmembrare a acestei suprafeţe de teren

50

25.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tătărăni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tătărăni, judeţul Vaslui

51

25.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2023

52

25.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de mãsuri de deszãpezire şi combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei în perioada de iarnã 2023-2024

53

25.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta cu o autoutilitară marca PEUGEOT BOXER

54

25.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Tătărăni în domeniul public al Județului Vaslui

55

25.10.2023

PROIECT DE HOTARÂRE privind declararea de utilitate publica și de interes local a obiectivului de investitie: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Tatarani, judetul Vaslui”, si aprobarea solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului in suprafata de 2419.20 m.p. teren categorie de folosinta „pasune”.

56

25.10.2023

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui.

57

25.10.2023

Proiect de Hotarare privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului cu titlul ,, CONSTRUIREA SI DOTARE PLATFORMA GUNOI DE GRAJD UAT TĂTĂRANI, JUDETUL VASLUI”

58

25.10.2023

Proiect de Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General la proiectul cu titlul ,, CONSTRUIREA SI DOTARE PLATFORMA GUNOI DE GRAJD UAT TĂTĂRANI, JUDETUL VASLUI”

59

15.11.2023

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea obiectivul de investitii și a indicatorilor economici pentru proiectul ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 TATARANI”

60

15.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tătărăni în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad , Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui ( APC VASLUI)

61

15.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărăni, judeţul Vaslui, începând cu 1 ianuarie 2024

62

15.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, ETAPA V, PE ANUL 2023

63

24.11.2023

PROIECT DE HOTARÂRE privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) si a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI”

64

24.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ” Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de viiturile din cursul anului 2019, în Comuna Tătărăni, județul Vaslui”

65

27.11.2023

Proiect de Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui pentru şedinţa din data de 27.11.2023

66

08.12.2023

PROIECT DE HOTARÂR pentru actualizarea HCL Nr.21 din 28.04.2023 privind modificarea începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin indexarea cu rata inflației în procent de 13,8 %

67

08.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, ETAPA a VI-a, PE ANUL 2023

68

08.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrǎri ce vor fi executate în anul 2024 de cǎtre beneficiarii venitului minim de incluziune (V.M.I)

69

22.12.2023

Proiect de hotãrâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui pentru şedinţa extraordinară de îndată din data de 22.12.2023

70

22.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, ETAPA a VII-a, PE ANUL 2023.     

71

22.12.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete de Crăciun și stabilirea valorii acestora copiilor de la Școala Gimnazială nr. 1 sat. Tătărăni, Com. Tătărăni, judeţul Vaslui

© 2024 MOL. Designed By Spacehost